print

Article-275 Sanction Orders : 2011 - 12

Article-275 Sanction Orders : 2011 - 12

1

Andhra Pradesh

1.  14020/4(1)/2011-SG-1;       29/09/11  2.  14020/19(10)/2011-SG-I;    22/03/12 ,

3.  14020/4(1)/2011-SG-I;        28/03/12

2

Assam

1.  14020/4(3)/2011-SG-I;        29/09/11

3

Arunachal Pradesh

1.  14020/4(2)/2011-SG-I;        27/03/12  , 2.  14020/4(2)/2012-SG-1;       30/03/12  

4

Andaman and Nicobar

 

5

Bihar

 1.14020/4(1)/2011-SG-1;        29/09/11

6

Dadra Nagar Haveli

 

7

Daman Diu

 

8

Goa

 

9

Gujarat

 1.1420/4(7)/2011-SG-1

10

Himachal Pradesh

 

11

Jammu  & Kahshmir

 

12

Karnataka

 

13

Kerala

 

14

Lakshwadeep

 

15

Madhya Pradesh

 

16

Maharastra

 

17

Manipur

 

18

Meghalaya

 

19

Mizoram

 

20

Nagaland

 

21

Orissa

 

22

Rajasthan

 

23

Sikkim

 

24

Tamil Nadu

 

25

Tripura

 

26

Uttar Pradesh

 

27

West Bengal

 

 

 


Top

Go Back